Publish here. Donate

Revision history of "Soma N74: KuhusuTafuta Jinsi Ya Kupata Faida Kutoka Kamari Ya Michezo"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:38, 14 October 2020MonikaRanford97 (talk | contribs). . (5,752 bytes) (+5,752). . (Created page with "Imewezeshwa na Timu ya Ukuzaji wa Michezo ya Chama yenyewe na kuungwa mkono kila moja kwenye Android na iOS, programu tumizi hii ya ukoo inaruhusu waendeshaji kufurahiya aina...")